Apply for work with Syntex Energy Co., Ltd

Vacancy!
Responsibilities:

  •  เป็นตัวแทนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เพื่อเพิ่มเป้าหมายการขาย.
  •  รับคำสั่งซื้อตรวจสอบสินค้าคงคลังและกำหนดเวลารอรับสินค้าเพื่อรองรับ ลูกค้า
  • ติดต่อกับลูกค้าเพื่อกำหนดกำหนดเวลาสำหรับการติดตั้ง
  • จัดเตรียมเอกสารการขายและรายงานการขาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับลูกค้า
  • สนับสนุนลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่อส่งโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

  •  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
  •  ประสบการณ์ขายวาล์วอย่างน้อย 2 ปี เครื่องมือและอุปกรณ์ได้รับความนิยมและมีประสบการณ์การขายที่เกี่ยวข้องมากมาย.
  •  จิตใจบริการและความยืดหยุ่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า.
  •  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการแก้ปัญหาและทักษะการเจรจาต่อรอง
  •  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งในการเขียนและการพูด
  • สามารถใช้รถยนต์ของตัวเองในการทำงาน (บริษัท ให้บริการค่าเผื่อรถ)

Responsibilities:

  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีรายวัน
  • จัดเตรียมและนำส่งรายงานการบัญชีรายเดือนเพื่อการจัดการ
  • สนับสนุนงานทางด้านการบริหารเพื่อการจัดเตรียมรายงานความคืบหน้าประจำเดือน
  •                 -    รายงานบัญชีประจำเดือน
  •                 -    วิเคราะห์ตัวเลข
  •                 -    สรุปข้อมูลยอดการขายของพนักงานขาย
  • ทำงานร่วมกันกับทีมดำเนินงานเพื่อการวางบิลในแต่ละรายการ
  • ออกบิลเรียกเก็บให้กับลูกค้าและจัดทำรายชื่อบัญชีของลูกค้า
  • พิจารณาสมุดแยกบัญชีทั่วไปในแต่ละเดือน
  • ดูแลรายการเดินบัญชีของบริษัทรวมถึงคำนวณอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ และเจ้าที่ผู้ตรวจสอบ
  • สนับสนุนงานด้านอื่นๆให้แก่กรรมการผู้จัดการ

Qualifications

  •  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานด้านบัญชี
  •  มีความรู้งานด้านภาษี บัญชี และกฎหมายการเงิน
  •  สัญชาติไทย
  •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป แผนกบัญชีหรือการเงิน
  •  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งในการเขียนและการพูด
  • มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมบัญชีได้
  • มีความสามารถการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารที่ดี

Please contact Human Resources.
Syntex Energy Co., Ltd
 • : Syntex Energy Co., Ltd 99/07 Moo 13, Bangna - Trad Rd. Km 6, T. Bangkaew, A. Bangplee, Samutprakan, Thailand 10540
 • : +66 (2) 751 7766 Ext#111
 • : +66 (0) 2751 7822
 • : jirawan@syntex-energy.com